В школах та садочках області мають бути облаштовані туалети за сучасними стандартамиИсточник: “https://hlukhiv.info/v-shkolah-ta-sadochkah-oblasti-mayut-buty-oblashtovani-tualety-za-suchasnymy-standartamy/”